Notując

kwie.10

Apelacja o koszty naprawy

dodano: 10 kwietnia 2016 przez prawniczka


Sąd Rejonowy ustalił, że koszty naprawy poniesione przez powódkę w celu przywrócenia pojazdu do stanu sprzed kolizji wyniosły kwotę 24.560 zł. Ustalił również, że samochód powódki został naprawiony poprawnie. Z tych ustaleń nie wynika, że koszt przywrócenia samochodu powódki do stanu przed wypadku zamyka się wydatkiem w kwocie 24.560 zł. Biegły M.O. w swojej opinii...czerw.8

Nadużycie prawa podmiotowego przez sąd

dodano: 8 czerwca 2015 przez prawniczka


Postanowieniem z dnia 22 listopada 2012 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odrzucił odwołanie ubezpieczonej U. S. od decyzji z dnia 5 marca 2011 r. o waloryzację świadczenia. Sąd Okręgowy ustalił, że decyzją z dnia 5 marca 2011 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., dokonał waloryzacji świadczenia przysługującego...
Sąd Rejonowy-Sąd Pracy w Lublinie wyrokiem z dnia 29 lutego 2003 r. przywrócił Marię P. do pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej "S." w L. i zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 37.839,12 zł tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Ustalił, że rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. nastąpiło z naruszeniem przepisów o...
Istotną dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest kwestia wzajemnej relacji przepisów art. 45 § 1 k.p. i art. 60 k.p. W myśl pierwszego z nich w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia,...maj1

Pakiet socjalny

dodano: 1 maja 2015 przez prawniczka


Stosownie do przepisu art. 97 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) - sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone...